Welkom bij Safety & Consultancy – Nederland

Veiligheid op Niveau

Lees Meer

Heeft u een project waarbij we kunnen helpen?

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Over Ons

Safety & Consultancy Nederland (SCN) is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het verzorgen van B(L)VC-plannen en omgevingsmanagement.

Daarnaast kunnen wij tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) plaatsen als er voor werkzaamheden afzettingen op de openbare weg moeten worden geplaatst of als er omleidingen nodig zijn door het werk. Om de opdrachtgever volledig te ontzorgen, begeleiden wij tevens het aanvragen van diverse vergunningen (WABO, Wet Lokaal Spoor, Werken in de openbare ruimte, tijdelijke verkeersmaatregelen, diverse ontheffingen) die van toepassing zijn op het werk en kunnen wij bij de uitvoering van het desbetreffende project gecertificeerde verkeersregelaars en/of toezichthouders inzetten.

Safety & Consultancy Nederland is opgericht in 2014. Sinds de oprichting heeft het bureau deelgenomen aan verschillende projecten en tal van kleine opdrachten gericht op verkeer en veiligheid. Hierbij heeft het bureau oog voor de organisatorische en bestuurlijke kant van veiligheidsproblemen. Onder het motto ‘Veiligheid op niveau’, adviseert het bureau gemeenten, bedrijven en particulieren over het veilig en verantwoord toepassen van tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen in de openbare ruimte.

Missie & Visie

Missie

Safety & Consultancy Nederland is een ervaren adviesorganisatie waar opdrachtgevers betrouwbaar en helder advies krijgen bij veiligheidsvraagstukken. Wij streven ernaar om een lange termijnrelatie te bewerkstelligen met onze opdrachtgevers. Advies op niveau, innovatie en ontwikkeling en klantfocus staan centraal binnen dit bureau. Niet onbelangrijk, is dat de opdrachtgever volledig wordt ontzorgd bij het project; van BLVC-plan tot eindresultaat.

Visie

Safety & Consultancy Nederland is actief in een dynamische markt waarin zowel behoeften en wensen van opdrachtgevers steeds complexer worden. Wij spelen hierop in door klantvriendelijk, markgericht en flexibel te werken. Tevens zorgt het bureau dat wij continue mee gaan met actuele ontwikkelingen binnen het domein verkeer en veiligheid en bij onze opdrachtgevers. Op deze manier willen we op verkeerstechnisch gebied specialistisch zijn, nu en in de toekomst.

Kernwaarden

BLVC-plan

BLVC omvat vier belangrijke aspecten waar tijdens een (bouw)project veel aandacht aan moet worden besteed. Aan de hand van een BLVC- plan, komt de opdrachtgever van een project tot goede afspraken met de omgeving, zodat hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Hiermee wordt beoogd het project zo soepel mogelijk tot een goed einde te brengen. Werkzaamheden in de openbare ruimte brengen helaas overlast met zich mee. Om overlast zoveel mogelijk te minimaliseren, worden er tijdelijke (verkeers)maatregelen genomen op verschillende disciplines op het gebied van BLVC om hinder terug te brengen naar een acceptabel niveau.

BLVC omvat de volgende onderwerpen:
Deze maatregelen kunnen enerzijds preventief (voorkomen van overlast) zijn en anderzijds correctief (gericht op het beperken van de overlast). Een voorbeeld van een preventieve maatregel, is het invoeren van een snelheidsbeperkende maatregel bij werk in uitvoering in de openbare ruimte. Een voorbeeld van een correctieve maatregel, is het plaatsen van een waarschuwingsbord.

Waarom BLVC?
Projecten in Nederland nemen steeds meer toe. Er wordt op veel plekken gebouwd, met name in de randstad, waarbij in Amsterdam zelfs al gesproken wordt van een ‘bouwinfarct’. Dit heeft onder andere te maken met een toename van de bevolking. Ook is de economie met 1.7 procent in 2019 gegroeid (bron: CBS). Mede hierdoor wordt er geïnvesteerd in de infrastructuur waar er dagelijks hard gewerkt wordt aan het bouwen en inrichten van woningen, bedrijven en industrieterreinen. Ook in de bestaande infrastructuur wordt flink geïnvesteerd. Hierbij valt te denken aan de renovatie van wegen, bruggen en tunnels.

Doordat er veel projecten tegelijk worden uitgevoerd in drukke steden, is de ruimte in deze stedelijke gebieden beperkt. Dit kan zorgen voor verschillende soorten overlast, zoals omleidingen, files, milieu- en geluidsoverlast. Het toepassen van een goed BLVC- plan (of in andere randsteden beter bekend als BVC-plan), helpt bij het creëren van een balans tussen veilig, verantwoord en efficiënt bouwen enerzijds, en het bereikbaar, leefbaar en veilig houden van de omgeving anderzijds.

Eisen vanuit de omgeving
Omwonenden stellen steeds vaker hoge eisen aan bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden moeten van tevoren aangekondigd zijn. In sommige gevallen moeten bewonersbrieven worden verspreid. Hierin staat onder andere de werkzaamheden beschreven alsmede tijd, plaats en omvang van de te verwachten hinder. Werken in de openbare ruimte vergt veel aandacht. Indien er niet genoeg tijd is besteed over de gevolgen van de werkzaamheden, kan dit tot onbegrip leiden vanuit de omwonenden en/of andere stakeholders die betrokken zijn bij een project. In het meest extreme geval kan dit leiden tot letsel of schade aan de omgeving omdat bijvoorbeeld nood- en hulpdiensten het werkgebied niet kunnen bereiken. Een slechte voorbereiding alvorens de start van werkzaamheden in het openbaar domein, kan ook economische schade teweeg brengen. Hierbij valt te denken aan klanten die winkels of horeca als gevolg van een afsluiting niet meer kunnen bereiken of patiënten die een zorginstelling niet kunnen bereiken als gevolg van een wegopbreking.

BLVC verplicht bij omgevingsvergunning
Opdrachtgevers vragen steeds vaker om een BLVC- plan. In de randstad wordt, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht, het belang van BLVC onderkend (in Den Haag beter bekend als BVC-plan). In deze gemeenten, is het BLVC- plan een voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning om werkzaamheden in het openbaar domein te mogen uitvoeren. BLVC wordt in deze gemeenten erkend als een goed instrument om de uitvoering van werkzaamheden in de openbare ruimte in goede banen te leiden.

Wij vinden het belangrijk dat betrokkenen in onze BLVC- plannen zien dat wij gaan voor de meest veilige oplossing(en) met de minste overlast voor alle partijen.

Vraagt uw project om een BLVC- plan? Bel naar 06 – 211 322 35 of maak gebruik van ons contactformulier.

Omgevingsmanagement

Om een project in haar omgeving te laten landen, moet er draagvlak worden gecreëerd. Immers, geen project of omgeving is hetzelfde. De dynamiek tussen samenleving en omgeving verandert continue. Dit maakt dat projecten complexer worden. Mede door deze maatschappelijke betrokkenheid, kijkt de mondige omgeving kritischer naar veranderingen. Tijdens de uitvoering van een project ontstaat er onvermijdelijk hinder voor omwonenden, weggebruikers, ondernemers en andere stakeholders. Door het toepassen van omgevingsmanagement creëert SCN draagvlak, begrip en duidelijkheid.

Goede communicatie is de sleutel om onbegrip bij het publiek te voorkomen en hinder zoveel mogelijk te beperken als gevolg van werkzaamheden. Om dit te realiseren, hanteren wij als uitgangspunten dat wij hinder in een vroeg stadium melden en duidelijk communiceren over de projectplanning. Dit is zowel bij kleinschalige als grootschalige projecten van toepassing. Afspraak is afspraak. Dit is een van onze kernwaarden die wij nastreven als adviesbureau.

Andere kernwaarden die wij hanteren als uitgangspunt bij omgevingsmanagement is proactief zijn. Proactief zijn, betekent de regie pakken. Keuzes maken en daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Situaties of bepaalde moment kunnen wij niet bepalen. Wel kunnen wij bepalen hoe wij met situaties omgaan. Om advies op maat te kunnen bieden aan de opdrachtgever, hanteren wij vier stappen, namelijk omgevingsanalyse, omgevingsmanager, wensen opdrachtgever en besluitvorming.

Omgevingsanalyse
Het onderdeel ‘omgevingsanalyse’ wordt behandeld in het Bereikbaarheid, – Leefbaarheid, – Veiligheid, – en Communicatieplan (BLVC- plan). Met een degelijke omgevingsanalyse scheppen wij de juiste randvoorwaarden voor de omgeving en de realisatie van het project.

Omgevingsmanager
De omgevingsmanager is de spil tussen de omgeving en het project. De omgevingsmanager is in staat om snel, creatief, effectief en flexibel in te spelen op zowel interne als externe invloeden. Denk hierbij aan het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen die de overheid neemt welke van toepassing zijn bij (bouw)projecten. Hij of zij bewaakt het nakomen van afspraken over bijvoorbeeld de projectplanning, werktijden en tijdelijke verkeersmaatregelen. Ook werkt de omgevingsmanager nauw samen met stakeholders, zoals de beheerder van kabels en leidingen of omwonenden. Moet er bijvoorbeeld een bestemmingsplan gewijzigd worden of wordt een bushalte als gevolg van werkzaamheden aan de straat tijdelijk opgeheven? Om effectief en efficiënt te kunnen communiceren, heeft de omgevingsmanager verschillende mogelijkheden.

Wensen opdrachtgever
Omgevingsmanagement is veelal maatwerk. In overleg met de opdrachtgever, maken we keuzes op basis van de voor het project geldende wensen, verwachtingen en randvoorwaarden.

Besluitvorming
’Truly successful decision making relies on a balance between deliberate and instinctive thinking’’. Hierin staat samenwerking met de opdrachtgever centraal. Over taken en verantwoordelijkheden binnen het projectteam wordt helder en transparant gecommuniceerd. Vorengenoemde zorgt voor een vereenvoudiging van de besluitvorming over de organisatie met betrekking tot omgevingsmanagement. Hiermee wordt beoogd draagvlak te creëren en anderzijds begrip en duidelijkheid te scheppen voor de omgeving.

Omgevingsmanagement nodig om uw project tot een succes te maken? Bel naar 06 – 211 322 35 of maak gebruik van ons contactformulier.

Portfolio

Hieronder een kleine greep uit onze projecten.

De Entree, vernieuwing centrumzijde Amsterdam CS – diverse BLVC- plannen

project De Hooch – BLVC- plan tijdelijke wegomlegging

Project IJboulevard: ondergrondse fietsenstalling – Inzet nautische toezichthouders

Project De Ruijterkade West – BLVC- plannen/ TVM en inzet verkeersregelaars

Onderhoud HOV- busbaan tussen Haarlem en Schiphol – Omgevingsmanagement

Nieuwbouwwerkzaamheden PI Haaglanden te Scheveningen – BVC-plan

Offerte

Middels het aanvraagformulier kunt u geheel vrijblijvend een offerte aanvragen voor een BL(V)C- plan, omgevingsmanagement of één van onze andere diensten. Na het invullen van het aanvraagformulier ontvangt u binnen twee werkdagen een volledige offerte. Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan verwijs ik u naar het kopje ‘contact’ voor verdere informatie.

  Uw naam (verplicht)

  Naam onderneming

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Safety & Consultancy Nederland verzorgt veiligheidsadvies op maat. Safety & Consultancy Nederland analyseert, adviseert en implementeert veiligheidsvraagstukken. Dit resulteert in de volgende veiligheidsvoorstellen:

  Diensten

  Opdrachtomschrijving

  Contact

  Heeft u vragen of wilt u naar aanleiding van de informatie op de website nog meer informatie ontvangen, neem gerust contact met ons op.

  Safety & Consultancy Nederland

  Amorstraat 6
  1363 VT Almere

  KvK nr: 60318678
  BTW nr: NL002174860B60 

  T: 06-21132235

   Uw naam (verplicht)

   Uw email (verplicht)

   Uw telefoon

   Onderwerp

   Uw bericht

   Safety Consultancy – Nederland

   Veiligheid op Niveau

   Vrijblijvende Offerte